Zdivo Liapor

Obecné informace

Kdo staví dům, staví na celý život. Zde se, víc než kdy jindy, vyplácí kriticky vybírat a dobře zvažovat vlastnosti použitých materiálů. Co je zdánlivě výhodné a levné, může se v budoucnosti značně prodražit. Při volbě stavebních hmot se dívejte dopředu. Relativně vyšší investice se již zítra může několikanásobně vrátit. Pomyslete na dlouhou životnost, kvalitu a úsporu nákladů na energii. S použitím kvalitního stavebního materiálu Liapor získáte pohodlné a komfortní bydlení, výbornou tepelnou a zvukovou izolaci.

 • přírodní keramický materiál s výbornými užitnými vlastnostmi
 • dosahuje vynikajících tepelně izolačních vlastností
 • má výjimečné špičkové zvukově izolační vlastnosti
 • stavební hmoty z Liaporu jsou odolné vůči klimatickým vlivům a změnám (teplo x mráz)
 • malá měrná hmotnost – snadná manipulovatelnost vysoká životnost
 • bezproblémová ekologická recyklace
 • technologie výroby je uzavřený výrobní cyklus bez odpadních látek
 • při vypalování vzniká velké množství stavební hmoty z malého objemu surové hlíny (1 m3 hlíny = 5 m3 Liaporu)
 • hospodárné využití nalezišť

Perla Liaporu – základ zdicího systému

Surovinou pro výrobu Liaporu je 20 miliónů let stará třetihorní hlína. Po vytěžení se hlína upravuje, granuluje na malé kousky, které procházejí rotační pecí a expandují při teplotě okolo 1 100 °C. Tak vznikají lehké keramické kuličky – keramické perly, které mají vysokou odolnost proti žáru a mrazu, mají vysokou pevnost v tlaku a v jakýchkoliv podmínkách zaručují vysokou životnost.

Lehký beton = keramický beton

Jednou z hlavních aplikací Liaporu ve stavebnictví je výroba lehkého keramického betonu - Liaporbetonu. Liapor zde plní úlohu kameniva. Vznikne tak betonová směs specifické vnitřní struktury, která vyniká svou nízkou objemovou hmotností (od 450 až 2 000 kg/m3), pevností (2 až 80 MPa), příznivým součinitelem tepelné vodivosti, vynikající schopností pohlcovat zvuk a vysokým stupněm požární odolnosti. Tyto betony jsou pak základem dalších výrobků a našeho thermoakustického zdicího systému. Pro výrobu jednotlivých prvků systému používáme špičkovou vibrolisovací technologii, která zajišťuje dodržení přesných rozměrových tolerancí.

Zdivo Liapor – základ dobrého bydlení

Liapor znamená klid 24 hodin denně. Nedostatečná zvuková izolace má nepříjemné následky: zvýšenou nervozitu, napětí, poruchy spánku. Tyto problémy odpadají s použitím zdicího stavebního systému Liapor. Ve stěnách z Liaporu dochází ke komůrkovému útlumu zvuku v mezerách mezi zrny a k jeho absorpci. Tento efekt způsobuje, že stěny z Liaporu mají vyšší index
vzduchové neprůzvučnosti než stěny z jiných klasických materiálů při stejné plošné hmotnosti. Naměřené hodnoty Rw (index vzduchové neprůzvučnosti) se pohybují od 51 dB do 59 dB!

Chladný v létě, teplý v zimě (výborná tepelná izolace)

Stěny Liapor zajišťují v každém ročním období správné vnitřní klima, jsou tepelně izolační, ale současně teplo dobře akumulují a bezpečně tak vyrovnávají teplotní výkyvy vnějšího prostředí. Tvárnice Liapor se nemusí dodatečně tepelně izolovat, neboť splňují normy na tepelnou izolaci, což znamená možnost úspory energie na vytápění. Tvárnice Liapor SL dosahuje při tloušťce stěny 43 cm tepelného odporu až 4,4 m2 KW-1.

Vestavěná pohoda

Příjemné vnitřní klima znamená vedle optimální teploty také správnou vlhkost vzduchu. V létě unikají vodní páry při větrání otevřenými okny. V zimě, kdy se větrá daleko méně, musí kvalitní stěnový stavební systém propouštět dostatečné množství vodních par. Stěny z Liaporu mají nízký odpor proti difuzi par, stěny nevlhnou a kvalita vzduchu uvnitř stavby je výrazně lepší ve srovnání s jinými materiály. Tuto příznivou vlastnost Liaporu plně zachováte i při použití čistě minerálních vnějších i vnitřních omítek.

Čisté zpracování – bezpečné zdivo

Tvarovky jsou rozměrově přesné, na pěti ze šesti stran uzavřené. Zdicí malta tak nemůže zapadat do dutin. Dosáhnete tak optimální tepelné izolace a spotřebujete podstatně méně zdicí malty než u cihly nebo tvarovek jiných typů. Stavební hmota Liapor je zařazena do třídy nehořlavých stavebních materiálů skupiny A. Zdivo z Liaporu je tedy i při velmi malé tloušťce nehořlavé.

Bezproblémové opracování

U stěn z Liaporu není žádný problém dodatečně udělat drážky pro elektroinstalaci a jiné rozvody. Do stěn lze snadno přesně vrtat a frézovat. Do stěny z Liaporu snadno zatlučete hřebík. Hmoždinky spolehlivě drží po celou dobu životnosti stěn. Tvárnice se dají řezat, brousit a natírat.

Kompletní stavební systém

Sortimentní řešení našeho zdicího thermoakustického systému umožní i nestandardní řešení staveb. Systém je doplněn speciálními tvarovkami pro atypické řešení konstrukcí nebo ukončení vyzdívek. Pro elegantní řešení vodorovných konstrukcí slouží systém poloprefabrikovaných stropů. Systém umožňuje provedení stropů na míru dle konkrétní dispozice. Nabídku kompletuje široká nabídka prefabrikovaných překladů a prefabrikované, architektonicky zajímavé schodiště z lehkého betonu. Stavět s Liaporem znamená stavět homogenně: stěny, stropy, izolační zásypy a lehké mazaniny - to vše je z jediné stavební hmoty - Liaporu.

Kompletní stavební systém

 • akustické příčky a vnitřní stěny Liapor M a Liapor PS
 • věncovky Liapor U
 • prostorové točité schodiště
 • zahradní architektura Liastone
 • zámková dlažba Liastone
 • drenážní násyp keramické kamenivo Liapor 8–16 mm
 • ztracené bednění Liapor H
 • obvodové tepelněizolační stěny Liapor SL a Liatherm
 • překlady z lehkého LiaporBetonu
 • stropní konstrukce
 • podsyp plovoucí podlahy keramické kamenivo Liapor 1–4 mm
 • tepelně izolační násyp keramické kamenivo Liapor 8–16 mm

Desatero zásad pro správné zdění a omítání


1. Uložení materiálu před prováděním

Zdivo je třeba až do zabudování chránit proti vodě zakrytím nebo vhodným uložením. Tvarovky, jejichž vlhkost přesahuje 10 % hmotnosti, se nesmí zabudovat.

2. Vhodné podmínky pro zdění

Nedoporučuje se provádět vyzdívky, pokud je teplota nižší než +5 °C. Zmrzlé, zasněžené nebo mokré tvarovky se nesmí používat.

3. Vodorovná hydroizolace

Pásy hydroizolace položené na podkladní vrstvu by měly přesahovat souvisle hranu zdi minimálně o 150 mm.

4. Vazba zdiva

Tvarovky musí být převázány o 0,4násobek výšky tvarovky (minimálně však o 40 mm).

5. Provádění příček

Příčky je třeba zakládat na separační podložce a od stropní konstrukce je třeba oddělovat příčky poddajnou vrstvou. Spojování příček s obvodovým zdivem, nosnými stěnami či sloupy není vhodné na vazbu, nýbrž pouze na kontaktní spojování pomocí kotev či spon. U přímých příček nad 6 m se doporučuje vkládat do každé druhé spáry pomocnou výztuž.

6. Spáry

Tloušťka ložných spár má být 8 - 15 mm. Svislé spáry tvarovek na pero a drážku se nemaltují, s výjimkou tvarovek obsahujících maltovací kapsu.

7. Ochrana rozpracovaného zdiva

Hotovou i rozpracovanou stěnu je třeba chránit před srážkovou i technologickou vodou překrytím.

8. Podklad před omítáním

Pro dokonalé spojení omítky s podkladem by měl být povrch suchý, drsný a nesprašný. Nehomogenní plochy stěn (drážky, jiné materiály) musí být vyztuženy (armovací pletivo).

9. Vhodná omítka

Při omítání zdiva je vhodné použít omítkovou směs s objemovou hmotností vyšší maximálně o 40 % než zdicí tvarovky.

10. Zrání omítek

Vrstvy omítek by se měly provádět postupně, aby mohly dostatečně vyzrát a proschnout. Platí obecná zásada pro zrání omítek: 1 mm tloušťky omítky = 1 den zrání (min. však 14 dnů)

Technická příručka zdiva LIAPOR

Tepelně technické vlastnosti zdiva LIAPOR

Novinky

Kontaktujte nás

KOMITECH spol. s.r.o.

Na Blatech 825, 395 01 Pacov

ikonka_email_1info@komitech.cz

ikonka-telefon565 442 231

  ikonka-mobil777 995 551

  ikonka-mobilFacebook

ikonka-mobilGoogle +

Zvolte komu dotaz odeslat
souhlasím se zpracováním osobních údajů